Instituti Konfuci në Universitetin e Tiranës për promovimin e gjuhës dhe kulturës kineze ofron mundësinë e zhvillimit të kurseve mësimore për gjuhën kineze

KURSET

Instituti Konfuci në Universitetin e Tiranës për promovimin e gjuhës dhe kulturës kineze ofron mundësinë e zhvillimit të kurseve mësimore për gjuhën kineze.

Nivelet që ofrohen janë:

Nivelet e HSK Nivelet sipas CEF Fjalori
HSK 1 A1 150 fjalë
HSK 2 A2 300 fjalë
HSK 3 B1 600 fjalë
HSK 4 B2 1200 fjalë
HSK 5 C1 2500 fjalë
HSK 6 C2 Mbi 5000 fjalë

 

CEF-Common European Frameëork of Reference (Nivelet referuar Kuadrit të Përbashkët Evropian)

Pagesat e niveleve të gjuhës janë:

Nivelet e HSK Nivelet sipas CEF Fjalori
HSK 1 A1 150 fjalë
HSK 2 A2 300 fjalë
HSK 3 B1 600 fjalë
HSK 4 B2 1200 fjalë
HSK 5 C1 2500 fjalë
HSK 6 C2 Mbi 5000 fjalë
Nivelet e kurseve të HSK Tarifa semestrale Kohëzgjatja semestrale
HSK 1 1.000 lekë/ Semestër 1 Semestër
HSK 2 3,500 lekë/ Semestër 1 Semestër
HSK 3 7,000 lekë/ Semestër 2 Semestër
HSK 4 9,000 lekë/ Semestër 2 Semestër
HSK 5 11,000 lekë/ Semestër 2 Semestër
HSK 6 13,500 lekë/ Semestër 2 Semestër
Provimet Tarifa 
HSK 1 2.500 lekë
HSK 2 3,000 lekë
HSK 3 4,000 lekë
HSK 4 5,000 lekë
HSK 5 6,000 lekë
HSK 6 8,000 lekë  

 

HSK 1-Niveli fillestar A1

  • Rekomanduar për nxënësit të cilët në përfundim të këtij niveli të jenë të aftë të njohin dhe përdorin disa karaktere të thjeshta kineze.

HSK 2-Niveli A2

  • Rekomandohet për nxënësit fillestarë të cilët të jenë në gjendje të përdorin gjuhën kineze në disa situata të përditshme.

HSK 3-Niveli B1

  • Rekomandohet për nxënësit të cilët të jenë në gjendje të përdorin gjuhën kineze për të folur për jetën, studimet dhe punën e tyre dhe të përballojnë shumicën e detyrave të komunikimit.

HSK 4-Niveli B2

  • Rekomandohet për nxënësit të cilët në përgjithësi të mund të diskutojnë disa tema në gjuhën kineze dhe të jenë në gjendje të komunikojnë në nivel të lartë në gjuhën kineze.

HSK 5-Niveli C1

  • Rekomanduar për nxënësit të cilët mund të lexojnë gazeta kineze dhe të shikojnë filma, të shkruajnë një ese në lidhje me një temë të caktuar dhe të mund të japin një prezantim me gojë në lidhje me të.

HSK 6-Niveli C2

  • Rekomanduar për nxënësit të cilët mund të kuptojnë çdo lloj informacioni në gjuhën kineze të shkruar dhe të shprehen lehtësisht në çdo situatë.

 

Semestri përfshin mësimdhënien për 3 muaj, kohëzgjatja 2 herë në javë nga 1:30 orë mësimi.

Të përjashtuar nga ҫ’do lloj tarife semestrale të niveleve të gjuhës do jenë të gjithë studentët e Universitetit të Tiranës të ciklit I, II, III të cilët në fillim të kurseve do u duhet të paraqesin te pedagogët përkatës vërtetimin si studentë të fakulteteve që ndjekin (vërtetimin origjinal ose fotokopje) për efekt verifikimi.

Listat emërore të studentëve sipas grupeve në bazë të regjistrimeve të niveleve të gjuhës dhe oraret e skeduluara me ditët e mësimdhënies sipas grupeve do t’ju shfaqen pasi të klikoni linkun e mëposhtëm.