Tan Xiao

Tan Xiao, disciple of Yang style Taijiquan (the 7th generation lineage holder), Certified Instructor of Gan En Taiji College in China as instructor of Chen and Yang style Taijiquan.

CLOSE
CLOSE

CIUT